Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

Regulamin serwisu internetowego Ambasada-konopi.pl

§1

Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy Ambasada Konopi, dostępny pod adresem internetowym www.ambasada-konopi.pl, prowadzony jest przez BP Cooperation spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5322097255 REGON 521168058; adres poczty elektronicznej: kontakt@ambasada-konopi.pl
 2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów oraz określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 3. Każdy użytkownik serwisu zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z jego usług.
 4. Prawa autorskie do serwisu ambasada-konopi.pl należą do BP Cooperation sp. z o.o.

§2

Definicje

SERWIS INTERNETOWY – strona internetowa wraz ze sklepem dostępna pod adresem https://www.ambasada-konopi.pl/,

ADMINISTRATOR (a także: OPERATOR, WŁAŚCICIEL) – BP Cooperation sp z o.o., wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5322097255 REGON 521168058

UŻYTKOWNIK – podmiot korzystający z serwisu.

KLIENT (a także: NABYWCA) – użytkownik dokonujący zakupów za pośrednictwem serwisu ambasada-konopi.pl.
                           
PROCES REJESTRACJI (a także: REJESTRACJA) – procedura zakładania konta w serwisie internetowym

SYSTEM – oprogramowanie udostępniane w ramach platformy ambasada-konopi.pl

STRONA PŁATNOŚCI – strona internetowa www.payu.pl, administrowana przez PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-324), przy ul. Marcelińskiej 90, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000274399, REGON 300523444, NIP 7792308495] – lub każdy inny operator realizujący płatności mobilne lub internetowe w procesie zakupów.

KONSUMENT – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

SPRZEDAWCA – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą BP Cooperation sp z o.o., wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5322097255 REGON 521168058

SKLEP (a także: Sklep Internetowy) – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.ambasada-konopi.pl

UMOWA ZAWARTA NA ODLEGŁOŚĆ – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu.

ZAMÓWIENIE  – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

KONTO – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

FORMULARZ ZAMÓWIENIA – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

KOSZYK – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

PRODUKT – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

KUPON RABATOWY – specjalny kod który Klient może wpisać przy składaniu Zamówienia w Koszyku, kody rabatowe obniżają wartość Zamówienia o daną wartość procentową lub wartość w polskich złotych.

§3
Kontakt ze Sklepem

•    Adres Sprzedawcy: 04-187 Warszawa, ul. Marii Rodziewiczówny 1/202

•    Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@ambasada-konopi.pl

•    Numer telefonu Sprzedawcy: 792105400

•    Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 03 1050 1038 1000 0092 6729 5518

•    Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

•    Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 10-19 w dni powszednie, za wyjątkiem świąt i sytuacji szczególnych.

§4

Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 5. W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na czas nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.
 6. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

§5

Złożenie zamówienia

 1. Zakup Produktu następuje poprzez złożenie za pomocą serwisu ambasada-konopi.pl zamówienia oraz dokonanie za pośrednictwem Strony Płatności zapłaty należności wynikającej z zamówienia, na zasadach określonych w Regulaminie.
 2. Złożenie zamówienia możliwe jest w Serwisie Internetowym ambasada-konopi.pl i następuje poprzez wykonanie w kolejnych następujących czynności:
  – podanie wymaganych przez Sprzedawcę danych Użytkownika,
  – złożenie oświadczenia o akceptacji warunków Regulaminu o treści dostępnej na stronie internetowej serwisu ambasada-konopi.pl,
  – złożenie zamówienia poprzez kliknięcie w przycisk “przejdź do płatności”.
 3. Operatorowi oraz Sprzedawcy przysługuje prawo do swobodnego decydowania o momencie rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży Produktów w Sklepie Internetowym
 4. Użytkownik, który złożył zamówienie, otrzyma potwierdzenie w formie wiadomości email, która zostanie wysłana na adres podany podczas składania zamówienia(procesu rejestracji).

§6

Zakładanie konta w sklepie

 1. W sklepie istnieje możliwość składania zakupów bez zakładania konta.
 2. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji na podstronie przeznaczonej dla rejestracji nowych kont.. Niezbędne jest podanie następujących danych: adres e-mail, imię i nazwisko.
 3. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 4. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 5. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w §3.

§7

Dostawa i płatności

1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

 1. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa,
 2. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: Otwock, ul. Andriollego 1 lub Siedlce ul. Wojskowa 4.

2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

 • Płatność przy odbiorze
 • Płatność za pobraniem
 • Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
 • Płatności elektroniczne
 • Płatność kartą płatniczą.

3. Płatność za zamówienie w sklepie jest możliwe za pomocą Strony Płatności, na którą Użytkownik zostanie przekierowany bezpośrednio po złożeniu zamówienia

4. Użytkownik ma możliwość zapłaty za zamówinie pomocą form płatności udostępnionych na Stronie Płatności.

5. Płatność wynikająca z jednego zamówienia powinna zostać dokonana jednorazowo w całości.

6. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

§8

Wykonanie umowy sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym.

2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

3. W przypadku wyboru przez Klienta:

 • płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 • płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
 • płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 3 dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru.

4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
5. A. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
B. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.

6. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

 1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży
 3. Zamówienia realizowane są w ciągu 5 dni roboczych.

6. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

7. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin.

9. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Unii Europejskiej. Wysyłka do innych krajów spoza UE wymaga indywidualnego ustalenia.

10. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

11. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

§ 9

Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
 5. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 6. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, faxem bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 7. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 8. Skutki odstąpienia od Umowy:
 1. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 3. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
 7. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

9. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.
10. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

 1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 3. w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
 2. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
 3. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 4. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,
 5. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 6. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
 7. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy

§ 10

Reklamacja i gwarancja

1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy lub przy wykorzystaniu elektronicznego formularza reklamacyjnego, udostępnianego przez Sprzedawcę na jednej z podstron Sklepu.

    •    Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

    •    Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

    •    Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w §3 niniejszego Regulaminu.

    •    W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.

§ 11

Procedura reklamacji

 1. Wszelkie pytania, uwagi lub reklamacje dotyczące procesu zakupu i realizacji Biletów na szkolenia, dostępnych w platformie ambasada-konopi.pl należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres kontakt@ambasada-konopi.pl lub pisemnie na adres Operatora wskazany w §1 ust. 1.
 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres Użytkownika, numer telefonu, adres e-mail (podany przez Użytkownika w procesie rejestracji), wskazanie przyczyny reklamacji oraz żądanie.
 3. Operator udzieli Użytkownikowi odpowiedzi na reklamację terminie 14 dni od daty jej złożenia.

§ 12

Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.

3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

    •    W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

    •    W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.


5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

6. Dane osobowe podane przez Użytkownika przetwarzane są przez:

 • Operatora w celu zrealizowania złożonego przez Użytkownika zamówienia 
 • spółkę home.pl S.A. z siedzibą w Szczecinie (70-653), przy ul. Zbożowej 4, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000431335, świadczącą na rzecz Operatora usługę hostingu w zakresie wynajmu platformy pod serwer https://www.ambasada-konopi.pl.           
 • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Operatora jest`;
  Art. 23 ust. 1 pkt. 3 Ustawy o ochronie danych osobowych (po 25 maja 2018 r. Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej Rozporządzenie).

7.     Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. “O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

8.     Użytkownik, którego dane dotyczą ma prawo do żądania od Operatora dostępu do danych osobowych które go dotyczą, sprostowania danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych. Użytkownik ma także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego wynikające z Rozporządzenia.

9. W sprawach związanych z danymi osobowymi można również zwracać się bezpośrednio do Inspektora Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: kontakt@ambasada-konopi.pl.

10. Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane przez Operatorado czasu zgłoszenia Operatorowi przez Użytkownika żądania usunięcia konta Użytkownika w serwisie ambasada-konopi.pl. Niemniej jednak, pomimo przedsięwzięcia przez Użytkownika powyżej opisanych działań, dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez Operatora przez okres w każdym przypadku niezbędny do wywiązania się przez Operatora z obowiązków prawnych (np. rozpatrzenie reklamacji Użytkownika etc.), w tym także celem wykonania obowiązków związanych z ewidencją prowadzoną dla celów podatkowych i księgowych.

§ 12

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 • Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 15 Postanowienia końcowe

 1. Akceptując postanowienia Regulaminu w procesie rejestracji, Użytkownik zgadza się na wszystkie jego postanowienia. Regulamin zaczyna obowiązywać Użytkownika od momentu rejestracji w Serwisie. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej ambasada-konopi.pl/regulamin.       
 2. Warunki Regulaminu są każdorazowo akceptowane przez Użytkowników w procesie rejestracji.
 3. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.   
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków Regulaminu w każdej chwili i bez podawania przyczyny, a także wprowadzenia nowych warunków użytkowania. W przypadku takich zmian, są one uzewnętrzniane na stronie Serwisu, W przypadku zmian Regulaminu Użytkownik powinien zaakceptować warunki, co wiąże się z kontynuowaniem korzystania z usług, lub też odstąpić od Umowy. W przypadku odstąpienia od umowy z powodu braku akceptacji zmian w Regulaminie, konto zostaje zlikwidowane.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Kwestie nierozstrzygnięte w niniejszym Regulaminie zalecane są do polubownego rozstrzygnięcia.

Cały regulamin dostępny w PDF